El projecte d’expansió de la pedrera d’Alcover cap a L’Albiol

P1060605

...després de la foscor de " l'ombra allargada d'una ambició", els ametllers no tornaran a florir.

Texto:Ignasi Batlle Caravaca, Enginyer Agrònom. Associació ALVEOLUS

Foto: Derviche&Company

L’any 2007 l’empresa Canteras la Ponderosa SA, domiciliada a Alcover, va sol·licitar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya una concessió directa d’explotació de calcària (pedrera) de 24 quadrícules mineres, anomenada “Bàrbara” i situades a terrenys dels termes municipals d’Alcover i l’Albiol. L’administració autonómica, potser considerant el nòm de l’explotació, únicament va concedir 21 quadrícules de les 24 sol·licitades. Cada quadrícula té una superficie de 16,85 ha i per tant en total representen 353,90 ha les concedides entre el dos termes (afectant-los en una superficie similar) i amb un període d’explotació de més de 100 anys. Aquesta área reservada per la pedrera representa el 8,85 % de la superficie del terme de l’Albiol (2.000,22 ha) El motiu d’aquest escrit és la creixent preocupació dels veïns de l’Albiol enfront al Projecte d’expansió de la pedrera de la Ponderosa SA d’Alcover cap aquest terme i de la manca de transparència en tot el proces de la gestió del projecte de l’actual consistori municipal, encapçalat pel seu alcalde i la seva posible aprovació. Recentment, s’ha constituit una associació, ALVEOLUS, per la defensa i conservació del territori de L’Albiol. També es va obrir una página web (www.bonretorn.cat) on es pot trobar informació relacionada amb aquest projecte.

Cal considerar que una pedrera a cel obert és l’activitat económica de més impacte ambiental que es pot instal·lar en un territorio i comporta inevitablement la destrucció del seu paisatge. L’Albiol és actualment un terme agrari, forestal i residencial fonamentalment. Defensem que els interessos dels habitants han de prevaldra per damunt de qualsevol interés econòmic municipal. D’altra banda, la posible pedrera representa un greu perjudici econòmic sobre les propietats veinals i la qualitat de vida del seus habitants. Es fa especial emfasi en la necessitat d’anar plegats els veïns del nucli històric, la Urbanització de Les Masies Catalanes i tots el masos per poder arribar a aturar el Projecte de la futura pedrera al terme de l’Albiol. Cal també en temps de crisi económica considerar acuradament la creació de posibles llocs de treball però malauradament el projecte presentat no contempla cap lloc nou més sobre l’actual xifra de 35 treballadors a la pedrera d’Alcover.

El passat mes d’octubre l’oficina del Síndic de greuges va admetre a tràmit les queixes d’un grup de veïns de l’Albiol, Les Masies Catalanes i dels masos del seu terme municipal que entenen que el seu alcalde i govern municipal no van complir en el seu moment amb la seva obligació d’informar i defendre als veïns del municipi del projecte d’explotació minera presentat per Cantera La Ponderosa, S.A. Aquest silenci municipal va impedir l’any 2007 que veïns i propietaris dels masos pogueren, dintre del termini legal, al·legar en contra de la concessió directa d’explotació minera a l’esmentada empresa. Igualment, durant el llarg tràmit dels Expedients “Bàrbara” i “La Ponderosa-1389” l’alcalde i govern municipal no responen als escrits i preguntes de veïns i habitants de L’Albiol. Entenem que en el seu intent de silenciar la problemàtica. Un altre element clau de tot el proces és l’aprovació definitiva del POUM, actualmente encallat degut a la necessitat de trobar la millor solució per tal de no evitar el gran negoci extractiu.

En una societat que cada cop demana més transparencia als seus polítics és lamentable la foscor en la seva gestió i el nul compromís demostrat pel consitori municipal de l’Albiol per la salvagurda del seu territorio i la seva posició especulativa urbanística i minera. L’alcalde actual de l’Albiol i el seu equip no ténen un model de desenvolupament sostenible del territori municipal i sembla ser que han adoptat una posició negacionista en vers a aquest projecte de pedrera fins a les properes eleccions municipals. La nostra posició tracta d’aturar el “progrés social” que representa la destrucció de part del territori de L’Albiol i el seu entorn. Volem que el seu l’Ajuntament expressi de manera clara i realista, la compatibilitat de la protecció i conservació del patrimoni natural, paisatgistic i cultural del territori municipal amb el desenvolupament sostenible de les activitats tradicionals (agrícola, forestal i ramadera) amb d’altres residencials i d’esbarjo (turisme, esport, etc.). Són les paraules d’un selvatà ilustre Eufemià Fort i Cogul que l’any 1985 ja deia: al vessant occidental del terme, tocant al de La Selva del Camp, hi té unes terres que probablement aguantaran llur conreu; també, semblantment, a les valls limítrofes del terme alcoverenc, a llevant. I no gran cosa més. Qui sap si les diverses construccions de residència ocasional, cap al migdia, -les Masies Catalanes- apuntalaran la trontollant economia municipal de l’Albiol actual i en sostindran l’esdevenidor. Tant de bo que no calgui que l’Albiol hagi de perdre ni una mica de la seva secular personalitat. Tot al contrari, sembla ser que amb l’actual alcalde de poble i el seu equip de govern pot no sols trontollar si no convertir part del seu terme en un inmens forat envoltat de pols i soroll i situat a 500 m de les Masies Catalanes. Sense menystenir l’elevat trànsit de camions previst al terme.

Cal recordar també que durant temps l’Ajuntament de l’Albiol va lluitar per aturar (fins i tot impulsant una plataforma veinal) i posterioment l’any 2009 aconseguir evitar la intal·lació d’una Planta de Residus de la construcció projectada a la Selva de Camp i situada en el límit de llevant d’aquest terme amb el de L’Albiol. Sobta comprovar com han canviat el criteris de defensa ambiental i del territori en funció del previst cobrament de taxes. O potser millor, és que no hi ha més interés que l’econòmic. L’alcalde, en canvi, vol acabar d’urbanitzar Les Masies Catalanes (clavegueram) amb el cobrament d’unes taxes a l’activitat extractiva i potser també amb el canvi de la seu social de l’empresa. Potser la urbanització d’aquest espai amb el finançament d’una activitat minera provocarà l’èxode dels habitants del voltant. No volem la pedrera a L’Albiol!.

En el consell d’administració de l’empresa Canteras la Ponderosa SA seu la contructora ACS i sabem que no serà fàcil aturar el planificat gran negoci extractiu de la pedra en aquests municipis però la raó ambiental està de la nostra banda. No estem d’acord que les tan necessaries infraestructures del nostre país es facin sols amb el subsòl de les nostres muntanyes. Cada regió ha de contribuir amb la seva part. L’activitat extractiva és molt important al llarg de tota la vessant litoral de Tarragona. Ja n’hi ha prou que les administracions ens considerin el cul de Catalunya i que com a tal hem d’admetre i suportar tots el inconvenients d’aquesta activitat i d’altres.

One thought on “El projecte d’expansió de la pedrera d’Alcover cap a L’Albiol

  1. Bé, la maquinària està tota en funcionament.

    Ara ja és hora que d’una vegada TOTS ELS ALBIOLENCS “apretem ben fort el cul” i d’aquesta manera, aconseguir que deixin de funcionar tots els òrgans implicats (cervell, estómac, cor, pulmons … ) a la cantera La Ponderosa i la seva invasió al nostre municipi.

    ALBIOLENCS no ens adormim, aquesta lluita és de tots , units i fins al final.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>