Monthly Archives: March 2011

Al.legació a la sol∙licitud d’ampliació de la Ponderosa

Els i les persones que vulguin signar aquesta al.legació la tindran que presentar el dilluns abans de tancar les oficines de L’OGAU a Tarragona  o a qualsevol oficina de correus , per correu certificat-administratiu. Es important, totes les pagines de l’al.legació tenen que estar segellades a correus, sino no tenen cap valor. Una altra possibilitat, en principi, per quasevol registre general de la Generalitat.
Podeu descarregar-vos l´arxiu en format  word: al.legacions

Continue reading

A tots aquells que hi estiguin interesats. Xerrada a l'Alcover

.......curva peligrosa a l'Alcover.....

corba perillosa a l' Alcover

El proper divendres 25 de març a les 20:00 h.  tindrà lloc, al local de l’entitat La Bretxa  (carrer Major 17 i 19 d’Alcover) una xerrada a on s’exposarà l’anunci a exposició pública del projecte de la cantera la Ponderosa i s’explicarà el procès en el que es troba l’explotació i el projecte d’ampliació.

“….. el Casal Popular la Bretxa vol ser i és una eina, amb una serie d’obectius bàsics:

* Fomentar i potenciar la cultura popular……

* Fomentar i potenciar l’associanisme alcoverenc,…..

* Fomentar i potenciar el respecte i la protecció de la natura i el medi ambient. L’ecologisme,…..”

Urgent!!! Temps d'al.legacions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5831–4.3.2011            pàg.    13813


ANUNCI

d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliació

d’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la

Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover (exp. TA20100006).

En compliment del que disposa l’article 31 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos, se sotmet a informació pública el projecte i la documentació que acompanya la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliació d’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover.

L’expedient està a disposició del públic, en hores d’oficina, a les dependències de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14 durant el termini de vint dies hàbils. Durant aquest termini, s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Tarragona, 22 de febrer de 2011

ANTONI SANS MESALLES

Cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada

(11.053.021)