Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.7

Imatge

COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ ALVEOLUS
January 23, 2012

A tots els veïns de l’Albiol (nucli urbà, masos i urbanització Masies Catalanes) i la resta d’amics i socis d’“Alveolus”.

L’any 2012 ha començat amb una notícia important per als veïns de l’Albiol i per als amants de la natura, en general, i de les muntanyes de Prades, en particular.

Es tracta del següent: la resolució final del director general d’Energia, Mines i Seguretat industrial, Josep Canós i Ciurana, sobre la sol•licitud  de Concessió Directa d’Explotació (anomenat Expedient “Bàrbara-10.089”) de 21 quadrícules mineres —situades en bona mesura dintre del terme de l’Albiol— que, d’ençà de l’any 2005, Canteras La Ponderosa tractava d’aconseguir davant de diversos organismes de la Generalitat de Catalunya. L’aprovació d’aquesta concessió hauria suposat que Canteras La Ponderosa, per mitjà d’adquisició de finques i acords amb propietaris, hauria pogut ampliar la pedrera muntanya amunt, fins arribar gairebé al mateix castell de l’Albiol.

Finalment, i després de diverses gestions efectuades per membres d’Alveolus davant dels organismes competents, la petició ha sigut denegada i s’ha tancat l’expedient tant a Medi Ambient com a la Direcció General de Mines. Així ha estat comunicat a Alveolus pel subdirector general de Mines, Francesc Sabio Oliveres, en un escrit signat el 9 de desembre de 2011 i amb data de sortida 10 de gener de 2012.

Amb tot, es pot dir que s’ha guanyat una batalla, però no pas la guerra, a Medi Ambient hi ha obert un nou expedient sol•licitat per Canteras La Ponderosa, anomenat “Ampliació de La Ponderosa-1389″,  que està temporalment aturat a l’espera de les noves requalificacions de terrenys que l’ajuntament d’Alcover està efectuant per obtenir el permís corresponent. Un cop aprovat el POUM amb les noves requalificacions, Medi Ambient podrà emetre un informe favorable perquè finalment els Serveis Territorials de Mines de Tarragona donin la resolució favorable definitiva a l’ampliació.

CAL QUE ENS MANTINGUEM, DONCS, VIGILANTS PER OPOSAR-NOS A L’APROVACIÓ DEL NOU EXPEDIENT D’AMPLIACIÓ.

Associació “Defensa i Millora del Territori  i Patrimoni de l’Albiol i Entorn” (Alveolus) Continue reading

II Jornades d’Alveolus
July 2, 2012

L’Albiol, complexitat i riquesa d’un territori

17 de juny de 2012

Text : Jordi Marti

Vist el ressò obtingut per les I Jornades d’Alveolus, celebrades l’any passat, que van tractar sobre el futur de l’Albiol i van girar principalment a l’entorn de la destrucció del territori a causa de l’extracció d’àrids practicada per l’empresa La Ponderosa, enguany s’ha tornat a organitzar una ronda de ponències que tenien per objectiu exposar les alternatives de desenvolupament sostenible i respectuós de l’entorn en base a tres temes: pagesia, bosc i desenvolupament a partir de la realitat rural i urbana del municipi de l’Albiol. En un matí assolellat i calorós de mitjans de juny, una cinquantena de persones vam acudir a l’Albiol per escoltar les interessants exposicions dels tres ponents i mantenir-hi un diàleg distès i constructiu sobre els reptes que cal encarar per desenvolupar el territori de forma harmònica.

Carles de Ahumada, president de l’associació, va iniciar l’acte amb una breu explicació sobre la situació socioeconòmica actual del municipi —en què l’agricultura ha passat a ocupar el darrer lloc molt per dessota del sector serveis—, i apuntant les pistes per on sembla que la situació s’anirà revertint: el retorn a una agricultura que recuperi la saviesa ancestral, però que al mateix temps incorpori noves tècniques i coneixements que la facin sostenible i energèticament eficient; una agricultura multifuncional que asseguri la sobirania alimentària dels habitants del territori en general i de les seves ciutats en particular; una agricultura que tingui cura del paisatge; una agricultura, en definitiva, cívica i social, que doni preponderància a les persones per damunt dels beneficis econòmics. A continuació va presentar els tres ponents encarregats d’abordar les temàtiques citades des de perspectives diferents. Continue reading

Alveolus:Història d’una lluita (2010-2016) Cap.6

Imatge

POR LEY SE PUEDEN PRESENTAR ALEGACIONES AL POUM DE ALCOVER HASTA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO

Agosto 19, 2011

Según el edicto de l’Ajuntament d’Alcover, publicado en el DOGC 5925, de 21 de julio de 2011, sobre la “segunda aprobación” de su POUM en la fase inicial, realizada en el pleno municipal del 18 de julio pasado, se pudiera deducir que las alegaciones al mismo sólo se pudiera presentar hasta el día 19 de agosto.

Dice el edicto municipal de referencia:

El present acord (la aprobación inicial del POUM por el pleno municipal) es somet a exposició pública per un termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la publicaciód’aquest edicte en el DOGC. Durant aquest termini d’exposició al públic es podran presentar al·legacions al expedient referides única i exclusivament a l’àmbit de l’ampliació proposada per l’activitat extractiva…” es decir, habiendo sido publicado el edicto en el DOGC el 21 de julio, (teniendo en cuenta la obligación de la publicación, también, en la web municipal y en 3 diarios) se avisó a los interesados que tales alegaciones fueran presentadas con fecha límite última, ¡por si las moscas!, el 19 de agosto

Dejamos aparte, por ahora, las zancadillas (ilegales del todo) hechas por el gobierno municipal de Alcover para impedir que cualquier persona – sobre todo las que no saben hacer funcionar un ordenador ni entrar en internet (o no les da su realísima gana el hacerlo)-  pueda tener y conocer en “papel”  el texto del POUM en exposición pública y, con tranquilidad y tiempo, leerlo en sus casas (o tomándose un cerveza en la terraza “a la fresca” en este caluroso verano)….

AHORA NOS PREGUNTAMOS DIRECTAMENTE LO SIGUIENTE:

¿El gobierno municipal d’Alcover ignora, confunde al personal o esconde la verdadera fecha de exposición pública de la “segunda” aprobación inicial de su POUM?

Porque hace ya tiempo que el Decret Legislatiu 1/2010, “pel qual s’aprova el Tetxt refós de la Llei d’urbanisme”, publicado en el DOGC, nº 5686, de 5 de agosto de 2010, en su apartado “Disposicions addicionals”, en la “Disposició Desena, dice textualmente lo siguiente:

Ampliació dels terminis de tramitació”:

Els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost”

O sea, seguimos teniendo tiempo legal para presentar alegaciones como mínimo hasta el 19 de septiembre de 2011.

Debiendo saber, también, cualquier administración pública que, a pesar de ser presentada una alegación o recurso fuera de plazo (la tendrá o no la tendrá en cuenta) NO PUEDE RECHAZAR A NINGÚN CIUDADANO EL DERECHO DE PRESENTARLA POR REGISTRO. Y, POR TANTO, DE RECIBIRLA ADMINISTRATIVAMENTE.

¿NOS DAMOS ¡¡¡¡TODOS!!! POR ENTERADO, PUES?

Text refós de la llei d’urbanisme

Disposició addicional Desena

“Una possible al.legació al POUM d’Alcover”
Agosto, 5 del 2011
Benvolguts/des,
Us reenvio el text amb les al·legacions que ha redactat l’advocada . Reenvieu-lo a tots els vostres contactes i persones a qui pugui interessar.
Recordeu que les al·legacions s’han de presentar com a màxim el dia 19 d’agost a l’ajuntament d’Alcover (Pça. Nova 3 – 43460-Alcover). Si s’envien per correu, cal dur a Correus l’original signat a l’última pàgina, una còpia i un sobre obert; el funcionari posarà el segell a l’original i la còpia i a continuació caldrà que fiqueu l’original al sobre, que el tanqueu i que l’entregueu al funcionari perquè l’enviï certificat per correu administratiu.
Si algú vol afegir més coses a l’al·legació, ho pot fer, ja que està en format Word.

Fer les al·legacons ens costa diners. Si algú vol fer una aportació econòmica per ajudar a pagar les despeses del gabinet d’advocats ho pot fer al  compte: 2100-3262-15-2200177884, amb el concepte: suport despeses al·legacions al POUM.   Associació  Alveolus.
Ben cordialment,

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL -reduit-

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL -resum-

Nova Al-legació

Al.legació ISA.

EL SÍNDIC DE GREUGES: alcalde y vecinos de l’Albiol
December 2, 2011

Texto: Jaireche & Derviche

Hace un tiempo el ayuntamiento de l’Albiol reestrenó (“en construcción”) nueva página web (www.albiol.org) Esperamos que, en esta segunda etapa, haya, por fin, aprendido la riqueza de internet usando la tecnología como medio de comunicación de las personas.

Porque puede haber un salto cualitativo en el uso de las nuevas técnicas: éstas no son unidireccionales sino bidireccionales. ¿Qué significa este cambio? Muy sencillo. Envías información y recibes respuesta, a la vez que puedes responder y ser contestado de nuevo. Es decir, las nuevas tecnologías hacen posible el diálogo en la distancia, sin necesidad de presencia física. El monólogo suele ser el lenguaje de los pocos cuerdos; y cuando lo utiliza el “poder” (incluso el micro poder municipal de un pueblecito), siempre, es inmoral y, con frecuencia, ilegal y antidemocrático.

Yo iría a más, posibilitando las consultas directas de los vecinos con quien es el “coordinador elegido de la comunidad”, el alcalde, a través de videoconferencias en horas convenidas. Hoy por hoy, son gratuitas a través de internet. Incluso todos ahorraríamos en teléfonos y móviles. ¡Que cosas! Continue reading →

Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.5

Imatge

El projecte d’expansió de la pedrera d’Alcover cap a L’Albiol

April,7, 2011

Texto:Ignasi Batlle Caravaca, Enginyer Agrònom. Associació ALVEOLUS

L’any 2007 l’empresa Canteras la Ponderosa SA, domiciliada a Alcover, va sol·licitar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya una concessió directa d’explotació de calcària (pedrera) de 24 quadrícules mineres, anomenada “Bàrbara” i situades a terrenys dels termes municipals d’Alcover i l’Albiol. L’administració autonómica, potser considerant el nòm de l’explotació, únicament va concedir 21 quadrícules de les 24 sol·licitades. Cada quadrícula té una superficie de 16,85 ha i per tant en total representen 353,90 ha les concedides entre el dos termes (afectant-los en una superficie similar) i amb un període d’explotació de més de 100 anys. Aquesta área reservada per la pedrera representa el 8,85 % de la superficie del terme de l’Albiol (2.000,22 ha) El motiu d’aquest escrit és la creixent preocupació dels veïns de l’Albiol enfront al Projecte d’expansió de la pedrera de la Ponderosa SA d’Alcover cap aquest terme i de la manca de transparència en tot el proces de la gestió del projecte de l’actual consistori municipal, encapçalat pel seu alcalde i la seva posible aprovació. Recentment, s’ha constituit una associació, ALVEOLUS, per la defensa i conservació del territori de L’Albiol. També es va obrir una página web (www.bonretorn.cat) on es pot trobar informació relacionada amb aquest projecte.

Quin futur per a l’Albiol? Crònica d’un acte iniciàtic

June 24, 2011

Text: Jordi Martí Roig

El diumenge 19 de juny, una seixantena de persones ens vam aplegar a l’edifici que l’ADF té  al poble de l’Albiol per dur-hi a terme un acte de caire informatiu, reivindicatiu i reflexiu organitzat per l’associació Alveolus. El president de l’Associació va donar la benvinguda als assistents i va explicar que les finalitats de la trobada eren: informar de l’existència i objectius d’Alveolus, reinvindicar un entorn lliure d’activitats destructores del medi (pedreres) i reflexionar sobre les distintes formes d’aprofitar els recursos d’aquest entorn natural i rural privilegiat sense malmetre’l. A continuació va presentar els quatre ponents encarregats d’abordar les temàtiques citades des de perspectives diferents. Continue reading

Los intereses creados de La Ponderosa y el alcalde de l’Albiol

June 22, 2011

Una visita inesperada: la del enviado especial por el Gremi d'extractors de Catalunya

En primer plano: Jaume Puig i Canals, gerent del Gremi d’Àrids de Catalunya.

“Como un asteroide entrando en órbita ajena…”

Texto: Claudio Tayeda Lema
Foto: Derviche&Company

Ayer participé de la tabla redonda, “El futur de l’Albiol”, en la cual se expusieron argumentos desde distintos puntos de vista, creo que hay que ser muy corto de miras, como para no darse cuenta del perjuicio que puede significar el hecho de que el Alcalde y sus cómplices permitan la actividad de la cantera en nuestro territorio. Continue reading
Buscando las piezas perdidas……
June 3, 2011

Alveolus

Texto: Jaireche

Resulta, amigos, que el Laberinto de las Administraciones no sólo tiene el Minotauro con el que ha de enfrentarse Teseo/ “el ciudadano de a pie”, sino que está modernamente equipado de tecnología punta, que te controla pero no te responde, y se ha agazapado en el fortín de las trampas “leguleyas”, al servicio de los poderes económicos que mueven los hilos de las marionetas.

(Para quien desee conocer el contexto completo del presente post, le recomendamos la lectura ordenada y pausada de las siguientes entradas reseñadas, que son fruto de largas horas de trabajo de muchas personas en los archivos de las administraciones a los que se ha podido acceder; hay otros que nos están vedados a cal y canto. Recomendamos la lectura de: “Buscando las piezas perdidas….I”(17/08/2010); “Buscando las piezas perdidas….II” (27/09/2010); “Buscando las piezas pedidas…III” (21/10/2010); “Haciendo de correo del Zar ….” (31/01/2011); “La alargada sombra de una ambición” (26/02/2011)

(Desde esta experiencia tan negativa con administraciones en mano de políticos y ”técnicos políticos” que desprecian al ciudadano felicitaciones para los “Insumisos” que actúen pacíficamente) Continue reading

Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.4

Imatge

“Alveolus” se persona en el Expediente 10.089-“Bàrbara” ante la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya.

Gener, 6, 2011

ALVEOLUSdef(2)

Texto: Jaireche

Logo: Maria G.

Al inicio de este nuevo año de 2011 “Alveolus” hizo llegar a la redacción de bonretorn.cat la  información documentada de su última actuación ante un organismo de la Generalitat de Catalunya oponiéndose a los planes de Cantera La Ponderosa, S.A.

“Alveolus” es el nombre que ha escogido para mencionarse con brevedad la Associació “DEFENSA I MILLORA DEL TERRITORI I PATRIMONI DE L’ALBIOL I ENTORN”, registrada con el número de inscripción 43262 en el Negociat d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, el 30 de septiembre de 2010. Continue reading

La alargada sombra de una ambición

La sombra alargadísima de una ambición.....

Texto: Jaireche

Foto: Derviche&Company

Cantera La Ponderosa, S.A.” e “Inmobiliaria Josep Rodríguez, S.A” en el municipio de l’Albiol. Expediente  10089-“Bàrbara”.
En el año 2003 sólo los “agoreros” de aquel auge económico, “clarividentes” del presente, anunciaban la crisis actual. Es decir, que los industriales del país, de manera muy especial los vinculados al cemento y al tocho, no sólo no se las pintaban magras sino que vinculaban la suerte económica de su descendencia hereditaria a la ampliación de sus “chollos” económicos algunos de ellos adquiridos como conquistas colonizadoras. Continue reading

Sembla impossible però és així

L’alcalde de l’Albiol, que convoca els seus veïns a prendre part activa amb les administracions i anima a la participació ciutadana (cfr. “Jornada de participació ciutadana”, www.bonretorn.cat, post 25 de gener de 2011), no dóna la informació que li demana el Síndic de Greuges per segona vegada. (Vegeu-ho !)
Síndic 3

Al.legació a la sol∙licitud d’ampliació de la Ponderosa
Març 26 2011

Els i les persones que vulguin signar aquesta al.legació la tindran que presentar el dilluns abans de tancar les oficines de L’OGAU a Tarragona  o a qualsevol oficina de correus , per correu certificat-administratiu. Es important, totes les pagines de l’al.legació tenen que estar segellades a correus, sino no tenen cap valor. Una altra possibilitat, en principi, per quasevol registre general de la Generalitat.

Podeu descarregar-vos l´arxiu en format  word

Continue reading

Urgent!!! Temps d’al.legacions
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5831–4.3.2011  pàg. 13813
ANUNCI  d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliaciód’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover (exp. TA20100006).En compliment del que disposa l’article 31 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos, se sotmet a informació pública el projecte i la documentació que acompanya la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliació d’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover.

L’expedient està a disposició del públic, en hores d’oficina, a les dependències de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14 durant el termini de vint dies hàbils. Durant aquest termini, s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Tarragona, 22 de febrer de 2011

ANTONI SANS MESALLES

Cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada

(11.053.021)

Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.3

Imatge

El Síndic de greuges admet a tràmit la denúncia dels veïns de l’Albiol (Tarragona) contra el seu govern municipal.

Novembre,7,2010

Sindic1

El passat mes d’octubre l’oficina del Síndic de greuges de Catalunya va rebre les queixes d’un grup de veïns de l’Albiol i de masos del seu terme municipal  que entenen que el seu alcalde i govern municipal  no van complir en el seu moment amb la seva obligació d’informar i defendre als veïns del poble i de les masies  del projecte d’explotació minera presentat per Cantera La Ponderosa, S.A.

Aquest silenci municipal va impedir que veïns i propietaris dels masos pogueren, dintre del termini legal, recusar i al·legar en contra dels projectes d’extracció minera. Igualment durant  el llarg tràmit dels Expedients “Bàrbara” i “La Ponderosa-1389” l’alcalde i govern municipal no responen als escrits i preguntes de veïns i ciutadans.

Resposta de l’oficina del Síndic:

Sindic2

DNI003

Jornada de Participació ciutadana a l’Albiol. Un joc amb foc poc real

January 25, 2011

L'alcalde de l'Albiol

La jornada de participació ciutadana convocada per l’ajuntament de l’Albiol i portada a terme per un grup de tècniques contractades per la Diputació de Tarragona va ser un interessant simulacre de participació real. Aquests “simulacres” de participació van ser desenvolupats pel departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i tenen el seu interès de cara a facilitar la cooperació dels ciutadans i la seva implicació en la vida pública.

L’acte de l’Albiol, molt ben programat, es va desenvolupar en tres moments:

Primerament, després d’una petita introducció dels tècnics, el Sr. Alcalde va anar projectant, al fil dels seus breus comentaris, un power point amb totes les actuacions dutes a terme durant la present legislatura i el seu mandat.

En un segon moment, es van formar grups de treball amb  tots els assistents a la jornada. Cada grup, coordinat per una tècnica, va fer un repàs de cadascuna de les actuacions descrites pel Sr. Alcalde. Tothom va poder dir-hi la seva. S’havia d’opinar si la actuació semblava positiva o negativa i/o arrossegava mancances i la coordinadora de cada grup recollia les opinions en unes fitxes.

Finalment, reunits tots en plenari, les  coordinadores  van fer  una posada en comú de les opinions que s’havien recollit a cada grup.  I per finalitzar,  comunicaren als assistents que en quinze dies tothom: equip de govern municipal i veïns, rebrien les anàlisis fetes pel grup tècnic i la seva valoració.

Al fer-se la cloenda de l’acte, un grup de veïns  va voler passar del “simulacre” o “joc” de participació a la “participació real”. I van demanar a l’alcalde, Sr. Andreu Carrasco, respostes a diferents qüestions presentades per Registre a l’Ajuntament el mes de maig de 2010,  (encara no s’ha rebut resposta) ,així com informació sobre la situació final de l’Expedient obert per Canteres “La Ponderosa, S.A.”, l’any 2007, demanant la Concessió Directa d’Extracció en 21 quadrícules en el municipi de l’Albiol i Alcover. També, sobre l’Expedient d’Ampliació de “La Ponderosa” en el límit del municipi de l’Albiol.

La resposta del Sr. Carrasco va ser la de sempre. Afirma desconèixer tot sobre tots aquests temes.

Tot va acabar quan l’Alcalde, de paraula i públicament, va oferir als veïns reunir-se  per tractar els temes abans esmentats. Va donar dia i hora. La cita era pel proper dia 25 de gener a les 4 de la tarda. El dilluns dia 24 l’alcalde va trucar anul·lant-la i quedant, en tot cas, per més endavant.

Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.2

Imatge

Buscando las piezas perdidas del puzle en el Laberinto de las Administraciones (I)

Agosto,17,2010

Texto : Jaireche

Dicen que desde las alturas del PSOE/PSC se dio orden en su día a sus militantes en los gobiernos de las Administraciones, y que en ello se ha insistido en las últimas semanas, para que llevaran de facto a la práctica lo que por ley, antes de acabar su mandato, tienen intención de legislar penando su incumplimiento: la garantía del “derecho a saber” de todos los ciudadanos.

Como venimos señalando en esta web de Bonretorn desde hace unos meses, esa suerte de la transparencia informativa sin apremio punitivo, sin necesidad de recurrir al trabajo indecible de la búsqueda rocambolesca o el recurso a los tribunales, no ha visitado, por el momento, nuestro municipio de L’Albiol. Es más, la respuesta del Sr. Alcalde a unos vecinos que querían saber de la petición da la empresa “La Ponderosa, S.A.” para ampliar su explotación extractiva en nuestro municipio y la naturaleza de la implicación del actual gobierno municipal en ello, tildando su escrito de “panfleto”, al día de hoy, con una ampliación tipográfica que llama la atención de cualquiera, y colgado en la cartelera de avisos y comunicados del ayuntamiento, es lo único que desde alcaldía se han dignado responder.

Y el tema de la ampliación extractiva de “La Ponderosa”, oficialmente, es decir, metido por las ventanillas de las diferentes administraciones, con nombres, sellos y firmas fue tramitado hace más de dos años. (Dejamos aparte el inicio previo de los contactos informales, globos sondas, mensajeros transparentes, coincidencias “oportunas” tomando un café,….) Tal petición apareció en su día en el DOG, pero, como aquí ya se dijo, nadie va con un ejemplar del DOG en la mano (en secretaría de los ayuntamiento es obligación leerlos para detectar todo aquello referente a los intereses del municipio y sus habitantes ¡para hacerlo saber!)

Está visto que en solitario y desarmado de los medios técnicos más elementales la información para la defensa de los intereses de todos no se consigue. Solo se estrella uno contra el silencio administrativo interesado, la desinformación por el rumor y las suposiciones, y, a más, ser tildado de “panfletario”. Para evitar todo ello se ha de estar unidos, coordinados y procurarse los medios suficientes.

Unos cuantos vecinos de L’Albiol han comenzado su andadura en ese sentido y por de pronto en una semana, por ellos mismos, han sabido más cosas sobre el tema de la ampliación extractiva de la cantera de “La Ponderosa” que en toda la legislatura por los comunicados que hayan hecho el alcalde y su equipo de gobierno municipal.Comencemos hoy, por el último (¿o penúltimo?) de los comunicados oficiales llegados al alcalde del ayuntamiento de L’Albiol para conocimiento de sus vecinos, desde la Delegació territorial de Medi Ambient de Tarragona con fecha de 22 de junio de 2010, comunicándole el cierre y la devolución del expediente TA 20080059 y 20080058 de la petición realizada el año 2008 por canteras “La Ponderosa, S.A.” para la extracción de áridos y demás en el municipio de L’Albiol y Alcover. El cierre y devolución del expediente se debe a no haber aportado la empresa la documentación que reiteradamente se le ha venido requiriendo por las administraciones pertinentes:

Comunicado al alcalde de l'Albiol (Tarragona)
Il·lme. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de L’Albiiol
Sant Miquel, 6
L’Albiol

“D’acord amb l’article 37.1 del Decret 136/1999, de 18 de maig, us trameto adjunta notificació de Resolució de 22 de juny de 2010, de caducitat del projecte de l’expedient núm. TA 20080058 y TA 20080059 promogut per l’empresa LA PONDEROSA, S.A…………”

El Cap d’Oficina de Gestió Ambiental Unificada

Antoni Sans Mesalles

“Buscando las piezas perdidas del puzle en el Laberinto de las Administraciones (II) L’Albiol, una “cantera total”.

Setembre,27,2010

Textos: Jaireche

En el primer comunicado sobre las piezas del puzle del guirigay montado por Canteras La Ponderosa, S.A. –en su intento mastodóntico de colonizar el municipio de L’Albiol para la extracción minera- hicimos referencia al último documento emitido por el departamento territorial de Medi Ambient de Tarragona; es decir, la carta dirigida por el departamento al Sr. Alcalde de L’Albiol (véase el post de 17 de agosto de 2010 en esta misma web).Hoy hemos de añadir, según el “Projecte d’Explotació i Estudi de Viabilitat. Concessió Directa d’Explotació anomenada “Bàrbara” que la superficie total afectada en esas 21 cuadrículas mineras solicitadas por La Ponderosa, S.A. son de 3.539.030,52 m2. Así, tal cual se puede leer, más de tres millones y medio de metros cuadrados de directísima ocupación. Multipliquemos como mínimo por 10 tal cantidad y tendremos una imagen difusa de lo que será la ocupación indirecta por el “la presencia e impacto integral” de la explotación. Continue reading

RECULL DE LA PRIMERA REUNIÓ “SALVEM L’ALBIOL”

Tal com es va anunciar a través d’aquesta pàgina web el passat dissabte 9 d’octubre del 2010, a les 17 hores, es va fer una reunió a l’espai enjardinat de la pista Poliesportiva de Masies Catalanes a L’Albiol. El motiu de la reunió va ser la creixent preocupació d’un grup de veïns d’aquest municipi enfront al Projecte d’expansió de la cantera de La Ponderosa SA d’Alcover cap aquest terme i de la manca de transparència de l’actual consistori, encapçalat pel seu alcalde, vers al Projecte i la seva possible aprovació. Cal considerar que una cantera a cel obert representa l’activitat econòmica de més impacte mediambiental que es pot instal·lar en un territori. D’altra banda defensem que els interessos dels habitants han de prevaler per damunt de qualsevol interès econòmic. Continue reading

Buscando las piezas perdidas del puzle ……… (III). Rumor de ángeles.

Octubre,21,2010

Texto: Jaireche

Tanto en la primera como en la segunda parte de “Buscando las piezas perdidas del puzle… (I y II)”, en esta misma página de Bonretorn, hemos insistido con anterioridad en el “silencio clamoroso” del alcalde y gobierno municipal de l’Albiol (Tarragona. Baix Camp) en el asunto de Cantera La Ponderosa, S.A. y el Expediente “Bárbara”  de las 21 cuadrículas mineras.Y al día de hoy se me hace un “silencio aun más clamoroso” Continue reading

El Diari de Tarragona es fa ressò del problema.
November 21, 2010

Diari de Tarragona 1-11-2010

V jornades d’Alveolus

Imatge

Diumenge 25 de setembre de 2016 durant el cap de setmana de
festa major de Sant Miquel (l’Albiol) tindran lloc les  V   Jornades
d’Alveolus.

“Pedreres a Tarragona -beneficis privats, perjudicis públics-“.

Ens trobareu al local de l’ADF del poble de l’Albiol a les 11.00h.
Adjunt trobareu el cartell de les Jornades. Podeu fer tanta difusió com vulgueu.
Us esperem, hi esteu tots convidats!!!

Dani

ALVEOLUS: HISTÒRIA D’UNA LLUITA (2010-2016) Cap. 1

Imatge

IMG-20160908-WA0000

El passat 8 de setembre va aparèixer aquesta notícia al diari de Tarragona. En llegir-la ens vam quedar sorpresos . L’ex alcalde de l’Albiol apareixia com el gran defensor del poble en contra “canteres la ponderosa”. No sabem si és per manca d’informació de la periodista o un intent més de manipular els fets per part de l’ex alcalde.

Davant d’aquests fets hem decidit tornar a publicar antics documents que ja en el seu dia vam publicar.

Es podria anomenar “història de una lluita” que comença ja fa molts anys i que sembla no tindrà fi si les administracions públiques no comencen a controlar i a actuar posant fi o regulant a aquestes empreses que es creuen que amb diners tot si val.

Esperem que la periodista ,si es capaç de llegir tota aquesta documentació, RECTIFIQUI .

ALVEOLUS: HISTÒRIA D’UNA LLUITA (2010-2016)

“La Ponderosa” envaeix l’Albiol (març 2010)

Aunque el texto que reproducimos es simplemente la admisión a trámite de la 
solicitud, no el permiso de explotación, no obstante, es una lástima que los 
“interesados” no hayan podido, en su momento, (durante los 20 días siguientes
a su publicación) personarse en el expediente y formular alegaciones.

Nadie supo de su tramitación ni se ha conocido la resolución hasta ahora.
 Nadie avisó. Si alguien argumenta que el DOGC es el “comunicador” oficial de los intereses de todos, le diremos: ¿Quién trabaja en las masías cada día su 
tierra con el DOGC en la mano?

Sin duda, un gobierno municipal vigilante de los intereses de su gente y del 
territorio del que ha prometido ser su garante tuvo que haberlo
 comunicado, porque en las oficinas municipales es de ley leer diariamente el 
DOGC y comunicar a sus habitantes las informaciones que les corresponde.

¿Por cuantas comisiones municipales pasó en su día la noticia?. ¿Con qué
 grupo de vecinos se habló el tema? ¿Cómo es que el Ayuntamiento no recurre
 en ese momento a la “Participación ciudadana”?
 Muchas preguntas que, sin duda, alguien ha de responder.
El plano del territorio que se solicita explotar/expoliar
 medioambientalmente (!una imagen vale más que mil palabras¡) lo encontrareis en el “Enllaç Bonretorn”, asi como los demás textos que aqui aparecen.
Aquí aparece el texto que en su día debimos conocer para poder hacer las alegaciones pertinentes a la
 solicitud inicial.

Document DOGC en pdf: Sol·licitud d’extensió d’explotació “La Ponderosa”

Planificar. A la espera del POUM de L’albiol
May 20, 2010
Texto: Jaireche

El año 2008 el pleno del Ajuntament de L’Albiol aprobó el Avanç Projecte de la Ordenación Urbana del Municipio cuyo texto ha sido introducido en el post anterior. Una propuesta que se esperaba -con el tiempo necesariamente imprescindible de estudio y maduración-, que seguiría sin dilatación los pasos sucesivos para su aprobación. Lógicamente, una vez introducidas las oportaciones del propio gobierno municipal, de los vecinos (del núcleo histórico, Masies Catalanes y “masos”) y técnicos,
No ha sido así. Han pasado dos años y todo ha quedado como adormecido.

En dos municipios de Catalunya, en concreto en Tarragona, sendos POUM fueron arrinconados para dar paso y hacer posible acuerdos municipales de menor rango sobre explotaciones relacionadas con canteras.

Seguro que no serán éstas las causas del retraso del POUM de L’Albiol, pero al silencio municipal absoluto sobre el tema debiera suceder las explicaciones pertinentes de quien rige el municipio. Continua llegint