PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL REGLAMENT DE CAMINS MUNICIPAL I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX

Divendres 15 de maig va ser aprobat en ple municipal per quatre vots a favor i dos en contra el Reglament d’ús dels camins municipals de l’Albiol.

Variacions amb la proposta:
. Article 5.-
solsament estan reflectits la relació de camins que composen la xarxa principal.
Com diu al final de l’Article;  La resta de camins municipals conformen la xarxa secundària. O sea se, els mateixos que en la proposta pero sense especificar.
. Article 6.-
Tonatge per xarxa principal 25 Tm, tonatge xarxa secundària 20 Tm.
. Article 22.-
Les sancions…
.I l’Article 25?
Diu l’Article 25 que en un cas de compromís el califa està obligat a manar a l’autoritat pasar-se pel deixonsis totes les lleis del país…
salut
Hem esborrat  el nom de les persones que han fet les al.legacions.
7.- PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL
REGLAMENT DE CAMINS MUNICIPAL I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
MATEIX

Després de llegir aquest punt en l’ordre del dia, l’Alcaldia manifesta que el Ple de la
corporació en sessió celebrada el 30-12-2014 va aprovar el Reglament de camins
municipal. Aquest acord es va sotmetre a informació pública, publicant també acord
corresponent al BOPT núm. 16, de 21-1-2015.Amb entrada en aquest Ajuntament el 28-1-2015 sol·liciten informació diversa en relació al reglament de camins aprovat els Srs….En relació a la informació sol·licitada, aquest Ajuntament va respondre als interessats
mitjançant escrit de data 10-2-2015, sortida de 11-2-2015.En data 16-2-2015, amb escrit de 12-2-2015 els Srs….En relació a les al·legacions realitzades i en relació al primer punt de les mateixes:
“Manca de suport legal per la imposició de les sancions que es preveuen en el reglament
que es pretén aprovar”

Un reglament té la mateixa consideració legal que una ordenança. La Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en els seus articles 139,, 140 i 141
tipifica les infraccions i sancions que les entitats locals poden posar per a fer complir els
seves ordenances.

Atenent el seu contingut es modifica l’import correponent a les sancions que
s’expressent a l’article 22 del Reglament

Article 22. Sancions

Les infraccions es sancionaran amb multa d’acord amb la graduació següent:

a) Infraccions lleus: prèvia audiència de l’interessat, i d’acord amb la resolució
adoptada per l’òrgan competent de la Corporació, es deixarà constància a l’expedient,
notificant-se a l’infractor amb els advertiments corresponents. Aquest tipus
d’infraccions no comportarà l’aplicació de sanció econòmica

b) Infraccions greus: multa de fins a 1.500 €

c) Infraccions molt greus: multa de fins a 3.000 €

En relació a l’al·legació segona: Manca d’informació suficient al ciutadà que produeix
indefensió:

Aquest Ajuntament no solament ha donat resposta per escrit als interessats en diversos
aspectes sobre aquest reglament, mitjançant escrit de data 10-2-2015, sinó que també ha
mantingut diverses reunions, en les quals s’ha respost a les demandes d’informació
realitzades, i sempre amb voluntat de consens.

En relació a l’al·legació tercera: Incorporació de l’inventari de camins com a annex

 La xarxa viària afectada pel Reglament Municipal de Camins de l’Albiol correspon als
camins municipals. Els plànols de la Gerència Territorial del Cadastre concreten, als ens
locals i als particulars, els camins municipals, així com els camins particulars del terme
municipal. Per tant, els camins municipals són una xarxa perfectament definida pel
cadastre. Essent aquesta informació la que es recolleix a l’inventari municipal.L’article 5 es redacta amb la intenció de classificar els camins en dues categories i fixar
els que serien considerats “xarxa principal”, considerant la resta xarxa secundària.En relació a l’al·legació quarta: Camins privats
En cap cas el Reglament Municipal afecta a cap camí privat, únicament a camins
municipals
Pel que fa a les al·legacions particulars en relació a camins particulars, aquest reglament
no afecta a cap camí privat.
En relació a la cinquena al·legació: tonatge
Atenent aquesta petició dels veïns s’augmenta el tonatge permés en els camins, tant a la
xarxa primària com a la secundària, restant redactat el punt
 Article 6.- Els camins rurals, municipals, resten subjectes als usos següents: circulació
de persones, ramats, animals de càrrega, maquinària agrícola i forestal, d’esbarjo o
passeig, turismes, furgonetes o qualsevol altre tipus de transport, el pes autoritzat dels
quals no excedeixi de 25 tones en la xarxa principal. En la xarxa secundària, el pes
màxim autoritzat per a les furgonetes o qualsevol altre tipus de transport és de 20
tones i amb destinació forçosa, en aquest xarxa, a explotacions de dins de l’àmbit de la
via secundària.
En relació a l’al·legació sisena: Barreres i cadenes
En relació a les finques que tenen cadenes es concreta que en cap cas aquest reglament afecta l’ús dels camins privats, i per tant els propietaris dels mateixos poden posar cadenes si ho desitgen en els mateixos.
En relació a les al·legacions realitzades en relació a camins que consideren privats, aquest reglament no afecta a cap camí privat. En relació a la consideració de si el camí es privat o públic cal atendre’s a la seva consideració en la documentació pública esmentada.D’altra banda, s’han realitzat diverses reunions amb els veïns, i a petició dels mateixos es redueixen els camins de la xarxa primària, la qual passa a ser la següent
Seguidament s’acorda modificar l’article 5è, deixant-lo de la següent forma:
Article 5.– A efectes d’aquest reglament, les vies rurals es classifiquen en xarxa
principal i xarxa secundària.
La xarxa principal la composen els camins següents:- Camí de la Mussara (camí asfaltat del poble fins la carretera T-704)
– Camí Mas Vidal (del poble fins Mas Vidal)
– Camí de l’Albiol a Alcover (accés carretera T-7046 fins Alcover, per la pedrera
Ponderosa)
– Camí d’en Grau
– Camí d’en Garramell
– Camí de Xalamec (accés carretera TP-7013 als masos Camacho i Aubagues)
– Camí mas de Nebot (accés carretera T-704 al mas de Nebot i Font Major)
La resta de camins municipals conformen la xarxa secundària
Per tot l’exposat, s’acorda:
PRIMER.– Resoldre les al·legacions presentades en els termes exposats
SEGON.- Aprovar definitivament el Reglament de camins municipals, amb el text que figura a l’annex:ANNEX
REGLAMENT D’ÚS DELS CAMINS MUNICIPALS DE L’ALBIOL
Preàmbul
L’ús de la xarxa viària municipal per a diferents finalitats de tipus agrícola, ramader, de
residència i d’altres fa necessari l’establiment de mesures de regulació que n’assegurin
la transibilitat, el manteniment, la seguretat, l’eixamplament potencial i la plena
disponibilitat.
Per aconseguir aquestes finalitats, l’Ajuntament de l’Albiol es dota del
Reglament d’Ús de Camins següent:CAPÍTOL IArticle 1.– L’Ajuntament de l’Albiol, en ús de la seva facultat reglamentària i d’acord amb les competències que li atribueix l’article 25.2 a) i d) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i de l’article 63.2 a) i d) de la Llei Municipal de Catalunya, aprova aquest reglament de camins.
És de competència municipal la conservació, reparació i defensa de tots els camins municipalsArticle 2.– És objecte d’aquest reglament la regulació de l’ús i conservació dels camins
municipalsArticle 3.– Resten excloses de l’àmbit d’aquest reglament les vies urbanes, que es regiran pel que disposa el Codi de Circulació sense cap altra limitació que la derivada
de les seves característiques.

Article 4.– El manteniment, conservació i inversió en els camins municipals correspon a
l’Ajuntament, sens perjudici de demanar la col·laboració dels veïns i propietaris de
finques afectades per la via.

Article 5.– A efectes d’aquest reglament, les vies rurals es classifiquen en xarxa
principal i xarxa secundària. La xarxa principal la composen els camins següents:

– Camí de la Mussara (camí asfaltat del poble fins la carretera T-704)
– Camí Mas Vidal (del poble fins Mas Vidal)
– Camí de l’Albiol a Alcover (accés carretera T-7046 fins Alcover, per la pedrera
Ponderosa)
– Camí d’en Grau
– Camí d’en Garramell
– Camí de Xalamec (accés carretera TP-7013 als masos Camacho i Aubagues)
– Camí mas de Nebot (accés carretera T-704 al mas de Nebot i Font Major)
La resta de camins municipals conformen la xarxa secundària

Article 6.- Els camins rurals, municipals, resten subjectes als usos següents: circulació
de persones, ramats, animals de càrrega, maquinària agrícola i forestal, d’esbarjo o
passeig, turismes, furgonetes o qualsevol altre tipus de transport, el pes autoritzat dels
quals no excedeixi de 25 tones en la xarxa principal. En la xarxa secundària, el pes
màxim autoritzat per a les furgonetes o qualsevol altre tipus de transport és de 20
tones i amb destinació forçosa, en aquest xarxa, a explotacions de dins de l’àmbit de la
via secundària

Article 7.– Qualsevol altre ús que no estigui comprès en l’article anterior, necessitarà
l’autorització de l’Ajuntament.

Article 8.– Resten classificats de manera especial els usos que necessitin autorització
prèvia i que són els següents:
a) Circulació de vehicles de tonatge superior a l’indicat.
b) Transport de productes agrícoles, forestals, ramaders, de construcció o de qualsevol
altre tipus per les vies secundàries que no siguin realitzats per propietaris de les
finques de l’àmbit o per compte d’aquests.
c) Circulació de maquinària amb cadenes o qualsevol altre tipus de tracció no permesa
pel Codi de Circulació en les vies urbanes.
d) Realització de ral·lis, curses motoristes i competicions en general que suposin un risc
de danys en la seva utilització per als usos normals.

Article 9.– Tret dels casos d’indicació expressa, la velocitat màxima de circulació serà
de 40 km/h en les vies principals asfaltades, 30 km/h. en vies principals no esfaltades i
de 20 km/h en les vies secundàries.
Article 10.- La circulació en aquestes vies de vehicles que requereixen autorització
municipal es regirà per les normes següents:
1.- L’autorització determinarà de manera expressa els camins o vies a utilitzar.

2.- Quan l’Ajuntament ho consideri necessari, podrà limitar l’autorització a uns dies i hores concrets.

Qualsevol modificació que s’hagi de fer en els camins per a habilitar-los a la circulació de vehicles anirà a càrrec dels usuaris. Aquesta modificació necessitarà ser aprovada expressament per l’Ajuntament de l’Albiol.

En l’acord d’aprovació, l’Ajuntament determinarà, al marge de les liquidacions fiscals i de fiances que corresponguin i tenint en compte si les modificacions tenen caràcter permanent o provisional, el següent:

a) Si les modificacions tenen caràcter permanent, les obres revertiran en el municipi, havent-se de lliurar un cop finalitzat l’ús excepcional, en perfectes condicions d’ús i de conservació.

b) Si les modificacions a efectuar tenen caràcter provisional, l’empresa autoritzada haurà de retornar el camí al seu estat primitiu.
Article 11.- Aquesta autorització s’entén sense perjudici de les indemnitzacions als
propietaris dels terrenys a ocupar amb caràcter temporal o permanent, les quals seran
a càrrec de l’empresa autoritzada.
Article 12.– En tot cas, les empreses autoritzades o els titulars dels vehicles hauran de
respondre dels danys ocasionats en les vies amb motiu d’aquest ús extraordinari,
essent al seu compte les reparacions a efectuar un cop acabada l’autorització.
Els usuaris dels camins estan obligats a comunicar a l’Ajuntament tots els danys i
desperfectes que produeixin als camins, i al pagament de l’import de la reparació.
Article 13.- L’incompliment de les normes previstes en aquest reglament comportarà
la imposició de sancions atenent els articles 20 i següents d’aquest Reglament.
CAPÍTOL IIArticle 14.- Els propietaris o titulars de les finques podran efectuar lliurement les seves
plantacions o conreus sense cap altra limitació que el que disposa l’article 591 del Codi
Civil. Les possibles instal·lacions de tot tipus en una zona d’influència del camí de 12
metres per cada costat, necessitarà l’autorització prèvia de l’Ajuntament.Article 15.- En cas de construcció de caràcter fix (cases, granges, rafals, basses, pous,
parets de tanca, etc.) els propietaris estan obligats a sol·licitar la llicència municipal
d’obres, sigui quina sigui la seva situació dins de la finca. En cap cas no serà permesa la
col·locació de tanques de filferro amb pues, parets amb vidre o defensa similar, o
qualsevol altre tipus de tanques amb perill per a les persones, a menys de dos metres
d’alçada del camí.Article 16.– El pas de canonades elèctriques, telefòniques, de gas, de reg o de qualsevol
altre tipus per camins municipals necessitarà l’autorització prèvia municipal i haurà de
complir els requisits tècnics i de garanties complementàries que fixin les autoritats
municipals.
Els desperfectes que puguin ocasionar les conduccions en el mateix camí o d’altres
propietats, seran sempre responsabilitat del darrer titular de la canalització en qüestió.
Així mateix, la reparació dels desperfectes i dels perjudicis que es puguin ocasionar en
aquestes canalitzacions per raó d’obres municipals en els camins seran sempre i en
qualsevol cas a càrrec dels titulars de les canalitzacions que no podran exigir cap tipus
d’indemnització.Article 17.- Els propietaris de les finques que limiten en camins municipals, no els
podran envair amb terres, herbes, ni qualsevol altre tipus de material en el
desplegament de les seves tasques de conreu.
El manteniment dels marges nets d’esbarzers, herbes, arbusts o qualsevol tipus d’arbre
correspon al titular de la finca que els haurà de mantenir nets. En el cas que no ho faci
l’ajuntament ho podrà fer subsidiàriament a càrrec del titular.
Tampoc no es podrà abocar en els camins municipals aigua provinent de sobrexidors, basses o mines.

Article 18.– L’amplada teòrica mínima dels camins, en els seus trams rectes, es fixa en
3,5 metres. La construcció de marges haurà de fer-se, com a mínim, a 2,5 metres de
l’eix del camí. No es podran construir obres de caràcter fix de les indicades en l’article
15, a menys de sis metres de l’eix del camí.
La instal·lació de cadenes a l’entrada de les finques haurà de respectar una distància
mínima de 5 metres de la vora del camí.
En el cas de finques situades a nivell superior del camí, l’amplada s’entén fixada en la
línia que forma la base del marge, i les situades a nivell inferior, la línea divisòria
correspondrà a la resta superior del parament.
En la cruïlla de dos camins d’ús general, els angles que formen la intersecció formaran
xamfrà als dos metres del vèrtex.

Article 19.- Idèntiques normes de distàncies i autoritzacions s’aplicaran a les empreses
de serveis (telèfons, elèctriques, gas, etc.) per la instal· lació de pals, estacions
transformadores i punts d’escomesa.

Infraccions i penalitats
Article 20.– Incorreran en responsabilitats aquells que realitzin actes que causin danys
al camí o en qualsevol dels seus elements.
Les responsabilitats derivades dels danys causats als camins, o a qualsevol dels seus
elements, es regularan pels principis generals del dret administratiu, i en el seu cas, del
Codi Penal. En els casos que sigui d’urgència la reparació del dany per al normal servei
del camí, i sempre que sigui aconsellable per les seves característiques, els serveis
municipals procediran a la seva immediata reparació, els quals passaran seguidament
el pressupost detallat de les despeses ocasionades pel causant del dany, per al seu
abonament en el termini de quinze dies, actuant- se en cas de no pagament, d’acord
amb el que disposa el Reglament General de Recaptació.
Si no fos urgent la reparació del dany, es requerirà l’interessat perquè el repari en un
termini no superior a quinze dies i que es fixarà en la notificació, havent de deixar el
camí en les mateixes condicions en què es trobava en produir-se el dany; en cas de no
fer-ho es procedirà com en el cas anterior.

Article 21. Infraccions
Les infraccions contra els camins municipals es classificaran en lleus, greus i molt greus.
1. Es consideraran infraccions lleus les simples inobservances de les disposicions
contingudes en aquesta ordenança.
2. Es consideraran infraccions greus:
a) Realitzar obres, instal·lacions o actuacions no permeses en la zona de policia, dur-les
a terme sense llicència o no complir les condicions imposades en la mateixa
b) Sostreure, deteriorar, alterar o modificar qualsevol element del camí directament
relacionat amb l’ordenació, orientació i seguretat de la circulació, tal com senyals,
fites, murs de contenció, etc.
c) Establir, fora del camí, instal·lacions o realitzar activitats perilloses, per als usuaris
dels camins, sense adoptar les mesures necessàries per tal d’evitar-ho
d) Danyar el camí circulant amb càrregues que excedeixin dels límits autoritzats
e) La reincidència o reiteració de tres d’infraccions considerades com a lleus
f) Obstaculitzar el trànsit rodat pel camí municipal amb qualsevol mitjà fix o no fix
(cadenes….)
3. Es consideraran infraccions molts greus:
a) Destruir, deteriorar, alterar o modificar, intencionadament o per negligència, de
forma directa o indirecta, qualsevol obra o instal·lació del camí o dels elements
funcionals del mateix
b) Fer foc al camí
c) Permetre d’una forma intencionada o per negligència, que l’aigua del rec discorri pel
camí. així com desembocar-hi canonades i drenatges
d) Usar el camí de forma continuada per realitzar-hi maniobres amb el tractor en les
tasques agrícoles i passar-hi amb màquines, el rodatge de les quals no sigui pneumàtic
i deteriori el ferm del camí
e) La reincidència o reiteració de tres infraccions greus

Article 22. Sancions
Les infraccions es sancionaran amb multa d’acord amb la graduació següent:
a) Infraccions lleus: prèvia audiència de l’interessat, i d’acord amb la resolució
adoptada per l’òrgan competent de la Corporació, es deixarà constància a l’expedient,
notificant-se a l’infractor amb els advertiments corresponents. Aquest tipus
d’infraccions no comportarà l’aplicació de sanció econòmica
b) Infraccions greus: multa de fins a 1.500 €
c) Infraccions molt greus: multa de fins a 3.000 €

Article 23. Reparacions i indemnitzacions pels danys ocasionats

1. Aquells que de la forma i pel motiu que sigui ocasionin danys als camins municipals
queden obligats a indemnitzar a l’Ajuntament l’import de la reparació. A tal efecte,
s’efectuarà una valoració econòmica (que podrà consistir en un pressupost dels danys,
i/o estar avalada per peritació tècnica).
2. L’Ajuntament notificarà la liquidació de la reparació al responsable dels danys, els
quals en el termini de quinze dies haurà d’abonar l’import de la liquidació. En cas
contrari, es procedirà per la via del constrenyiment.
Tanmateix, abonarà les costes del tècnic que hagi afectat la peritació i totes les que es
derivessin del procediment, incloses les judicials.

Article 24. Procediment

Tots els actes en execució de les disposicions d’aquesta ordenança tindran la
consideració d’administratius i es duran a terme d’acord amb el previst en les normes
de procediment administratiu. Quant al procediment sancionador serà d’aplicació el
decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador.
Prèviament a la imposició de sancions per faltes greus i molt greus, serà instruït
expedient contradictori per part de l’Ajuntament, en el qual es concedirà audiència a la
part denunciada.
Actuarà com instructor de l’expedient, la persona nomenada per l’Alcaldia, a l’acord
d’iniciació de l’expedient, i ho serà, preferentment, un membre de la Corporació
municipal.
Segons la naturalesa i quantia dels danys, es nomenarà un tècnic per valorar l’import
dels que s’hagin ocasionat.
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador serà el Ple de la
Corporació.
Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran
compatibles amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada pel
mateix al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis
ocasionats que podran ésser determinats per l’òrgan competent, havent de
comunicar-se en aquest cas, a l’infractor, per a la seva satisfacció, en el termini que a
l’efecte es determini, i quedant, de no fer-se així, expedita la via judicial corresponent.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al BOPT i
seguirà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *