L’Ajuntament d’Albiol torna a fer de les seves

original_1349022057188

El dia 31 de desembre l’Ajuntament de l’Albiol va aprovar una nova llei sobre els camins de l’Albiol sense consultar a les parts interessades ni avisar-les prèviament. Si no fos perquè se’ns va fer arribar aquest projecte en aquests moments ningú s’hagués assabentat i passats els trenta dies de la seva publicació ens ho hauríem de menjar amb patates.

REGLAMENT D’ÚS DELS CAMINS MUNICIPALS DE L’ALBIOL
Preàmbul
L’ús de la xarxa viària municipal per a diferents finalitats de tipus agrícola, ramader, de
residència i d’altres fa necessari l’establiment de mesures de regulació que n’assegurin
la transibilitat, el manteniment, la seguretat, l’eixamplament potencial i la plena
disponibilitat.
Per aconseguir aquestes finalitats, l’Ajuntament de l’Albiol es dota del
Reglament d’Ús de Camins següent:

CAPÍTOL I
Article 1.- L’Ajuntament de l’Albiol, en ús de la seva facultat reglamentària i
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 25.2 a) i d) de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i de l’article 63.2 a) i d) de la Llei Municipal
de Catalunya, aprova aquest reglament de camins.
És de competència municipal la conservació, reparació i defensa de tots els camins municipals
Article 2.- És objecte d’aquest reglament la regulació de l’ús i conservació dels camins
municipals
Article 3.- Resten excloses de l’àmbit d’aquest reglament les vies urbanes, que es
regiran pel que disposa el Codi de Circulació sense cap altra limitació que la derivada
de les seves característiques.
Article 4.- El manteniment, conservació i inversió en els camins municipals correspon a
l’Ajuntament, sens perjudici de demanar la col·laboració dels veïns i propietaris de
finques afectades per la via.
Article 5.- A efectes d’aquest reglament, les vies rurals es classifiquen en xarxa
principal i xarxa secundària. La xarxa principal la composen els camins següents:
– Camí de la Mussara (camí asfaltat del poble fins la carretera T-704)
– Camí Mas Vidal (del poble fins Mas Vidal)
– Camí de l’Albiol a Alcover (accés carretera T-7046 fins Alcover, per la pedrera Ponderosa)
– Camí mas de Vilella/mas de Catxó (des d’Alcover pel riu Albio fins al Mas de Catxó)
– Camí d’en Grau o del Garramells (accés carretera T-7046 a la carretera TV-7013)
– Camí mas de Molins (uneix Mas del Sord amb mas de Molins)
– Camí de Llaberia (accés carretera TP-7013 a masos Llaberia i de Miqueló)
– Camí mas de Flassada (accés carretera TP-7013 al mas de Flassada)
– Camí mas de Vallverdú (accés carretera T-704 al mas de Vallverdú)
– Camí de Xalamec (accés carretera TP-7013 als masos Camacho i Aubagues)
– Camí mas de Nebot (accés carretera T-704 al mas de Nebot i Font Major)
– Camí del mas de Baiget (accés TP-7013 al mas de Baiget i al Pilanot)
La resta de camins municipals conformen la xarxa secundària, entre altres (en els trams de camins municipals):
– Camí mas d’en Fau (accés carretera T-7046 als masos Panxó, Barberà i Fau)
– Camí Mas de Pigall (accés carretera T-7046 al mas de Pigall)
– Camí mas de Galofre (accés entre la carretera T-7046 i TP-7013 pel mas de Galofre)
– Senders: Camí de la Mussara; Camí de l’estalada o de Montral; camí de la Font de l’Iria; Camí de les Marrades; camí del mas de Miqueló i del Salt
– Altres camins municipals no especificats
Article 6.- Els camins rurals, municipals, resten subjectes als usos següents: circulació
de persones, ramats, animals de càrrega, maquinària agrícola i forestal, d’esbarjo o
passeig, turismes, furgonetes o qualsevol altre tipus de transport, el pes autoritzat dels
quals no excedeixi de 15 tones en la xarxa principal. En la xarxa secundària, el pes
màxim autoritzat per a les furgonetes o qualsevol altre tipus de transport és de 10 tones i amb destinació forçosa, en aquest xarxa, a explotacions de dins de l’àmbit de la via secundària.
Article 7.- Qualsevol altre ús que no estigui comprès en l’article anterior, necessitarà
l’autorització de l’Ajuntament.
Article 8.- Resten classificats de manera especial els usos que necessitin autorització
prèvia i que són els següents:
a) Circulació de vehicles de tonatge superior a l’indicat.
b) Transport de productes agrícoles, forestals, ramaders, de construcció o de qualsevol
altre tipus per les vies secundàries que no siguin realitzats per propietaris de les finques de l’àmbit o per compte d’aquests.
c) Circulació de maquinària amb cadenes o qualsevol altre tipus de tracció no permesa
pel Codi de Circulació en les vies urbanes.
d) Realització de ral·lis, curses motoristes i competicions en general que suposin un risc
de danys en la seva utilització per als usos normals.
Article 9.- Tret dels casos d’indicació expressa, la velocitat màxima de circulació serà
de 40 km/h en les vies principals asfaltades, 30 km/h. en vies principals no esfaltades i de 20 km/h en les vies secundàries.
Article 10.- La circulació en aquestes vies de vehicles que requereixen autorització
municipal es regirà per les normes següents:
1.- L’autorització determinarà de manera expressa els camins o vies a utilitzar.
2.- Quan l’Ajuntament ho consideri necessari, podrà limitar l’autorització a uns dies i
hores concrets.
Qualsevol modificació que s’hagi de fer en els camins per a habilitar-los a la circulació
de vehicles anirà a càrrec dels usuaris. Aquesta modificació necessitarà ser aprovada
expressament per l’Ajuntament de l’Albiol.
En l’acord d’aprovació, l’Ajuntament determinarà, al marge de les liquidacions fiscals i de fiances que corresponguin i tenint en compte si les
modificacions tenen caràcter permanent o provisional, el següent:
a) Si les modificacions tenen caràcter permanent, les obres revertiran en el municipi,
havent-se de lliurar un cop finalitzat l’ús excepcional, en perfectes condicions d’ús i de
conservació.
b) Si les modificacions a efectuar tenen caràcter provisional, l’empresa autoritzada
haurà de retornar el camí al seu estat primitiu.
Article 11.- Aquesta autorització s’entén sense perjudici de les indemnitzacions als
propietaris dels terrenys a ocupar amb caràcter temporal o permanent, les quals seran a càrrec de l’empresa autoritzada.
Article 12.- En tot cas, les empreses autoritzades o els titulars dels vehicles hauran de
respondre dels danys ocasionats en les vies amb motiu d’aquest ús extraordinari, essent al seu compte les reparacions a efectuar un cop acabada l’autorització.
Els usuaris dels camins estan obligats a comunicar a l’Ajuntament tots els danys i desperfectes que produeixin als camins, i al pagament de l’import de la reparació.
Article 13.- L’incompliment de les normes previstes en aquest reglament comportarà la imposició de sancions atenent els articles 20 i següents d’aquest Reglament.
CAPÍTOL II
Article 14.- Els propietaris o titulars de les finques podran efectuar lliurement les seves
plantacions o conreus sense cap altra limitació que el que disposa l’article 591 del Codi
Civil. Les possibles instal·lacions de tot tipus en una zona d’influència del camí de 12
metres per cada costat, necessitarà l’autorització prèvia de l’Ajuntament.
Article 15.- En cas de construcció de caràcter fix (cases, granges, rafals, basses, pous,
parets de tanca, etc.) els propietaris estan obligats a sol·licitar la llicència municipal
d’obres, sigui quina sigui la seva situació dins de la finca. En cap cas no serà permesa la
col·locació de tanques de filferro amb pues, parets amb vidre o defensa similar, o
qualsevol altre tipus de tanques amb perill per a les persones, a menys de dos metres
d’alçada del camí.
Article 16.- El pas de canonades elèctriques, telefòniques, de gas, de reg o de qualsevol
altre tipus per camins municipals necessitarà l’autorització prèvia municipal i haurà de
complir els requisits tècnics i de garanties complementàries que fixin les autoritats
municipals.
Els desperfectes que puguin ocasionar les conduccions en el mateix camí o d’altres
propietats, seran sempre responsabilitat del darrer titular de la canalització en qüestió.
Així mateix, la reparació dels desperfectes i dels perjudicis que es puguin ocasionar en
aquestes canalitzacions per raó d’obres municipals en els camins seran sempre i en
qualsevol cas a càrrec dels titulars de les canalitzacions que no podran exigir cap tipus
d’indemnització.
Article 17.- Els propietaris de les finques que limiten en camins municipals, no els
podran envair amb terres, herbes, ni qualsevol altre tipus de material en el desplegament de les seves tasques de conreu.
El manteniment dels marges nets d’esbarzers, herbes, arbusts o qualsevol tipus d’arbre
correspon al titular de la finca que els haurà de mantenir nets. En el cas que no ho faci
l’ajuntament ho podrà fer subsidiàriament a càrrec del titular.
Tampoc no es podrà abocar en els camins municipals aigua provinent de sobrexidors,
basses o mines.
Article 18.- L’amplada teòrica mínima dels camins, en els seus trams rectes, es fixa en
3,5 metres. La construcció de marges haurà de fer-se, com a mínim, a 2,5 metres de
l’eix del camí. No es podran construir obres de caràcter fix de les indicades en l’article
15, a menys de sis metres de l’eix del camí.
La instal·lació de cadenes a l’entrada de les finques haurà de respectar una distància
mínima de 5 metres de la vora del camí.
En el cas de finques situades a nivell superior del camí, l’amplada s’entén fixada en la
línia que forma la base del marge, i les situades a nivell inferior, la línea divisòria
correspondrà a la resta superior del parament.
En la cruïlla de dos camins d’ús general, els angles que formen la intersecció formaran
xamfrà als dos metres del vèrtex.
Article 19.- Idèntiques normes de distàncies i autoritzacions s’aplicaran a les empreses
de serveis (telèfons, elèctriques, gas, etc.) per la instal· lació de pals, estacions
transformadores i punts d’escomesa.
Infraccions i penalitats
Article 20.- Incorreran en responsabilitats aquells que realitzin actes que causin danys al camí o en qualsevol dels seus elements.
Les responsabilitats derivades dels danys causats als camins, o a qualsevol dels seus elements, es regularan pels principis generals del dret administratiu, i en el seu cas, del Codi Penal. En els casos que sigui d’urgència la reparació del dany per al normal servei del camí, i sempre que sigui aconsellable per les seves característiques, els serveis municipals procediran a la seva immediata reparació, els quals passaran seguidament el pressupost detallat de les despeses ocasionades pel causant del dany, per al seu abonament en el termini de quinze dies, actuant- se en cas de no pagament, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Recaptació.
Si no fos urgent la reparació del dany, es requerirà l’interessat perquè el repari en un termini no superior a quinze dies i que es fixarà en la notificació, havent de deixar el camí en les mateixes condicions en què es trobava en produir-se el dany; en cas de no fer-ho es procedirà com en el cas anterior.
Article 21. Infraccions
Les infraccions contra els camins municipals es classificaran en lleus, greus i molt greus.
1. Es consideraran infraccions lleus les simples inobservances de les disposicions contingudes en aquesta ordenança.
2. Es consideraran infraccions greus:
a) Realitzar obres, instal·lacions o actuacions no permeses en la zona de policia, dur-les a terme sense llicència o no complir les condicions imposades en la mateixa
b) Sostreure, deteriorar, alterar o modificar qualsevol element del camí directament relacionat amb l’ordenació, orientació i seguretat de la circulació, tal com senyals, fites, murs de contenció, etc.
c) Establir, fora del camí, instal·lacions o realitzar activitats perilloses, per als usuaris dels camins, sense adoptar les mesures necessàries per tal d’evitar-ho
d) Danyar el camí circulant amb càrregues que excedeixin dels límits autoritzats
e) La reincidència o reiteració de tres d’infraccions considerades com a lleus
f) Obstaculitzar el trànsit rodat pel camí municipal amb qualsevol mitjà fix o no fix (cadenes….)
3. Es consideraran infraccions molts greus:
a) Destruir, deteriorar, alterar o modificar, intencionadament o per negligència, de forma directa o indirecta, qualsevol obra o instal·lació del camí o dels elements funcionals del mateix
b) Fer foc al camí
c) Permetre d’una forma intencionada o per negligència, que l’aigua del rec discorri pel camí. així com desembocar-hi canonades i drenatges
d) Usar el camí de forma continuada per realitzar-hi maniobres amb el tractor en les tasques agrícoles i passar-hi amb màquines, el rodatge de les quals no sigui pneumàtic i deteriori el ferm del camí
e) La reincidència o reiteració de tres infraccions greus
Article 22. Sancions
Les infraccions es sancionaran amb multa d’acord amb la graduació següent:
a) Infraccions lleus: prèvia audiència de l’interessat, i d’acord amb la resolució adoptada per l’òrgan competent de la Corporació, es deixarà constància a l’expedient, notificant-se a l’infractor amb els advertiments corresponents. Aquest tipus d’infraccions no comportarà l’aplicació de sanció econòmica
b) Infraccions greus: multa de fins a 2.000 €
c) Infraccions molt greus: multa de fins a 3.000 €
Article 23. Reparacions i indemnitzacions pels danys ocasionats
1. Aquells que de la forma i pel motiu que sigui ocasionin danys als camins municipals queden obligats a indemnitzar a l’Ajuntament l’import de la reparació. A tal efecte, s’efectuarà una valoració econòmica (que podrà consistir en un pressupost dels danys, i/o estar avalada per peritació tècnica).
2. L’Ajuntament notificarà la liquidació de la reparació al responsable dels danys, els quals en el termini de quinze dies haurà d’abonar l’import de la liquidació. En cas contrari, es procedirà per la via del constrenyiment.
Tanmateix, abonarà les costes del tècnic que hagi afectat la peritació i totes les que es derivessin del procediment, incloses les judicials.
Article 24. Procediment
Tots els actes en execució de les disposicions d’aquesta ordenança tindran la consideració d’administratius i es duran a terme d’acord amb el previst en les normes de procediment administratiu. Quant al procediment sancionador serà d’aplicació el decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador.
Prèviament a la imposició de sancions per faltes greus i molt greus, serà instruït expedient contradictori per part de l’Ajuntament, en el qual es concedirà audiència a la part denunciada.
Actuarà com instructor de l’expedient, la persona nomenada per l’Alcaldia, a l’acord d’iniciació de l’expedient, i ho serà, preferentment, un membre de la Corporació municipal.
Segons la naturalesa i quantia dels danys, es nomenarà un tècnic per valorar l’import dels que s’hagin ocasionat.
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador serà el Ple de la Corporació.
Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran compatibles amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats que podran ésser determinats per l’òrgan competent, havent de comunicar-se en aquest cas, a l’infractor, per a la seva satisfacció, en el termini que a l’efecte es determini, i quedant, de no fer-se així, expedita la via judicial corresponent.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al BOPT i seguirà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

Un comentari a “L’Ajuntament d’Albiol torna a fer de les seves

  1. com sempre l’ajuntament creu poder fer el que li dona la gana i quan li dona la gana, mgent incompeten i de gens de dialeg.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *