Per a qui l’ interessi

El passat 11 de juny de 2014 va sortir publicada al DOGC la resolució de l’expedient TA20100006 (sol·licitud de canvi substancial de l’autorització ambiental de l’activitat extractiva La Ponderosa núm. 1389
ALCOVER1

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/1281/2014, de 22 d’abril, corresponent a la sol·licitud de canvi substancial de l’autorització   ambiental de l’activitat extractiva La Ponderosa núm. 1389, propietat de l’empresa Canteras La Ponderosa,SA, emplaçada al paratge la Romiguera, del terme municipal d’Alcover (exp. TA20100006).
Dades de l’expedient
Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Tarragona.
Data d’inici de l’expedient: 29 de gener de 2010.
Núm. de sol·licitud: TA20100006.
Tipus d’expedient: Canvi substancial.
Annex: I
Apartat: 2
Subapartat: 1
Descripció de l’activitat: Extracció i/o tractament (picolament, esmicolament, trituració, polvorització, mòlta,tamisatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament, assecatge, manutenció i transport) de recursos minerals, com per exemple roques, graves, argiles i sorres, quan requereixin una avaluació d’impacte ambiental.
D’acord amb el certificat tramès per l’Ajuntament d’Alcover el 14 de febrer de 2013, durant el període  d’informació veïnal es van presentar al·legacions per part de 10 particulars. A l’expedient i a la base de dades de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Tarragona consta la relació de persones que van presentar al·legacions.
Aquestes al·legacions van ser valorades i respostes a l’annex de la Proposta de resolució. Les que van ser estimades van ser incorporades a aquesta Proposta.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 34.5 del Decret 136/1999, a proposta de la Ponència Ambiental,
Resolc:
-1 Atorgar el canvi substancial de l’autorització ambiental per a l’activitat d’extracció de roca calcària anomenada “LA PONDEROSA NÚM. 1389” que l’empresa Canteras La Ponderosa, SA disposa al paratge La Romiguera del terme municipal d’Alcover, la qual fou tramitada per aquesta Oficina de Gestió Ambiental Unificada amb número d’expedient TA20050068. L’ampliació projectada afectarà els polígons 17, 18 i 20.
Aquesta autorització ambiental s’atorga des de l’òptica estricta de les matèries regulades en la Llei 3/1998, de 27 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental sense entrar a considerar altres aspectes com poden ser els urbanístics, que estan subjectes als seus procediments específics.
-2 Les característiques de l’activitat, els nivells d’emissió, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s’assenyalen en l’annex d’aquesta Resolució.
-3 L’establiment actualment té dipositada una fiança de 1.066.373,83 euros per a la restauració de la superfície autoritzada inicialment de 847.486 m2.Aquesta fiança va estar dipositada en diversos dipòsits simultanis, alguns dels quals ja han estat retornats,
atès que part de la superfície autoritzada inicialment ja ha estat restaurada.
Fixar una fiança en la quantitat de 754.365 euros, d’acord amb l’establert en l’article 8 de la Llei 12/1981, de 24 de desembre, en l’article 6 del Decret 343/1983, de 15 de juliol, i en el Decret 202/1994, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els criteris per a la determinació de les fiances relatives als programes de restauració d’activitats extractives. Aquesta fiança es correspon exclusivament a la restauració de la superfície d’ampliació.
Aquesta fiança es podrà dipositar d’acord amb el que s’esmenta a l’annex I de la Declaració d’impacte ambiental de l’activitat de referència.
-4 Notificar la present Resolució a les persones interessades.
-5 Ordenar la publicació de la part dispositiva d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat
www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible >Autoritzacions ambientals.
Barcelona, 22 d’abril de 2014
P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)
Josep Enric Llebot i Rabagliati
Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat
(14.155.107)
ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
2/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6641 – 11.6.2014
CVE-DOGC-A-14155107-2014

A partir de la data de sortida al DOGC hi ha un mes de temps per tothom qui vulgui  presentar al·legacions.

S’han de fer dues còpies, signades i amb el segell de l’Oficina de Correus o Secretaria de Medi Ambient, si és presencialment. Si es tramet per correus s’ha d’enviar certificat per correu administratiu.

 L’escrit s’ha d’adreçar a:

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat

Avinguda Diagonal, 523-525

08029 Barcelona

Resolucio__Expedient TA20100006_part1

Resolucio__Expedient TA20100006_part2

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *